Παγωμένες Σκιές

by Sepetys Ruta

Psichogios Publications Greek Books - ??d?se?? ???????? | January 28, 2014 | Kobo Edition (eBook)

Not yet rated | write a review
??ete a?a??t??e? p?t? t? a???e? µ?a a????p??? ???; ??e??? t? p????? ? ??? t?? ade?f?? µ?? ????e ?s? ??a ????? ts?p??. ?????a??a, 1941. ? de?ape?t?????? ???a et??µ??eta? ??a t? S???? ?a??? ?e????, ??a ta p??ta ?a?teß?? ?a? ??a ??a ?p????? ?a???a???. ???? µ?a ???ta ? s?ß?et??? µ?st??? ast???µ?a e?sß???e? st? sp?t? t??. ? pat??a? t?? ??e? ?d? s????f?e?, e?? ? ?d?a µe t? µ?t??a ?a? t?? ade?f? t?? ?d?????ta? st? S?ß???a. ?a p??ta ????? ?a?e?. ? ???a ?????eta? ?t?, a? ep?ß??se?, ?a t?µ?se? t?? ???????e?? t?? ?a? ?s??? ?p?f????? sta st?at?peda µa?? t??, ?ata???f??ta? t?? eµpe???e? t??. ???e? se ???d??? t? ??? t?? ???e µ??a ?a? ???e st??µ? ?????ta? s??ts???a ?a? ????af???, µe t?? e?p?da ?t? ?a ft?s??? µe ??p??? t??p? sta ????a t?? pat??a t?? ??a ?a µ??e? ?t? e??a? ???ta??. ??a µa??? ?a? ep?d??? ta??d? ?e???? st?? pa??µ??e? st?pe?. ??a?e ta te??st?a ?????? ap???µata ?a? ? e?p?da p?? d?a??te? ? ?ea?? ??p??a a????? ??a ?a t??? ??at?s??? ???ta????; ??a ß?ß??? ??a µ?a? ????st? pt??? t?? ?e?t???? ?a???sµ??? ????µ??, p?? a?ade????e? t? µe?a?e?? t?? a????p???? p?e?µat??.

Format: Kobo Edition (eBook)

Published: January 28, 2014

Publisher: Psichogios Publications Greek Books - ??d?se?? ????????

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10: 960496478X

ISBN - 13: 9789604964789

save
0%

Available for download Hurry, only 0 left! Not yet released

$14.99  ea

Online Price

$14.99 List Price


See details

Easy, FREE returns. See details

Downloads instantly to your kobo or other ereading device. See details

Reviews

– More About This Product –

Παγωμένες Σκιές

by Sepetys Ruta

Format: Kobo Edition (eBook)

Published: January 28, 2014

Publisher: Psichogios Publications Greek Books - ??d?se?? ????????

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10: 960496478X

ISBN - 13: 9789604964789

From the Publisher

??ete a?a??t??e? p?t? t? a???e? µ?a a????p??? ???; ??e??? t? p????? ? ??? t?? ade?f?? µ?? ????e ?s? ??a ????? ts?p??. ?????a??a, 1941. ? de?ape?t?????? ???a et??µ??eta? ??a t? S???? ?a??? ?e????, ??a ta p??ta ?a?teß?? ?a? ??a ??a ?p????? ?a???a???. ???? µ?a ???ta ? s?ß?et??? µ?st??? ast???µ?a e?sß???e? st? sp?t? t??. ? pat??a? t?? ??e? ?d? s????f?e?, e?? ? ?d?a µe t? µ?t??a ?a? t?? ade?f? t?? ?d?????ta? st? S?ß???a. ?a p??ta ????? ?a?e?. ? ???a ?????eta? ?t?, a? ep?ß??se?, ?a t?µ?se? t?? ???????e?? t?? ?a? ?s??? ?p?f????? sta st?at?peda µa?? t??, ?ata???f??ta? t?? eµpe???e? t??. ???e? se ???d??? t? ??? t?? ???e µ??a ?a? ???e st??µ? ?????ta? s??ts???a ?a? ????af???, µe t?? e?p?da ?t? ?a ft?s??? µe ??p??? t??p? sta ????a t?? pat??a t?? ??a ?a µ??e? ?t? e??a? ???ta??. ??a µa??? ?a? ep?d??? ta??d? ?e???? st?? pa??µ??e? st?pe?. ??a?e ta te??st?a ?????? ap???µata ?a? ? e?p?da p?? d?a??te? ? ?ea?? ??p??a a????? ??a ?a t??? ??at?s??? ???ta????; ??a ß?ß??? ??a µ?a? ????st? pt??? t?? ?e?t???? ?a???sµ??? ????µ??, p?? a?ade????e? t? µe?a?e?? t?? a????p???? p?e?µat??.
Item not added

This item is not available to order at this time.

See used copies from 00.00
  • My Gift List
  • My Wish List
  • Shopping Cart