Dopou?tí se Descartes konstruktivistického omylu?: Kritika René Descartesa o?ima Friedricha A. von Hayeka by Radka Tomeckova

Dopou?tí se Descartes konstruktivistického omylu?: Kritika René Descartesa o?ima Friedricha A. von…

byRadka Tomeckova

Kobo ebook | June 25, 2009

Pricing and Purchase Info

$11.99 online 
$14.99 list price save 20%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Bachelor Thesis from the year 2007 in the subject Philosophy - General Essays, Eras, grade: 1,7, Charles University in Prague (Fakulta Humanitních Studií/ Faultät für Humanistisches Wissen), language: Czech, abstract: Klademe si otázku, zda je zcela oprávn?ný Hayek?v názor, ?e to byl práv? Descartes, kdo zformuloval základní teze konstruktivistického racionalismu. Nejprve je nutné objasnit, co v?bec Friedrich A. von Hayek myslí pojmem 'konstruktivistický racionalismus'. V první ?ásti této práce proto za?nu vysv?tlením Hayekových základních filosofických tezí. Poté uká?i, na jakých základních p?edpokladech teorie poznání tyto teze stojí a pro? je Hayekova filosofie filosofií kritickou/evolu?ní. Nakonec vysv?tlím, pro? je jeho model sv?ta alternativním modelem k p?edstavám konstruktivistických racionalist?; v ?em p?esn? spo?ívá konstruktivistický racionalismus; a na záv?r jeho explicitní výtky v??i Descartesovi. Ve druhé ?ásti této práce se obrátíme ke spis?m Descartesa, abychom v nich na?li p?inejmen?ím náznaky mo?né obhajoby proti Hayekov? kritice. Nejprve celkov? p?iblí?ím Descartes?v substanciální dualismus a funkci Boha. Dále vysv?tlím, kdo (nebo co) je v tomto systému ?lov?k. V tomto ohledu vyjde najevo, ?e je podle Descartesa mo?né chápat ?lov?ka dv?ma odli?nými zp?soby: za 1.jako poznávající Ego (proti sv?tu) a za 2.jako?to ?ijícího ?lov?ka, jako spojení t?la a du?e (ve sv?t?). V dal?í kapitole budu zkoumat mo?nosti a meze poznání ?lov?ka, abych ukázala, ?e jeho poznání není podle Descartesa neomezeným (a ?e tedy v tomto smyslu Descartes není konstruktivistickým racionalistou). Nakonec se budu zabývat tím, co je podle Descartesa nejlep?í ?inností ?lov?ka. Pokusím se vysv?tlit, co je to descartesovský projekt ?ádné mysli. Nakonec uká?u, ?e mluví-li Descartes o jakémkoli reformním úsilí potom toto úsilí sm??uje v?dy a pouze od Já k Já. Jeho projekt ?ádné mysli lze tedy chápat jako návrh privátní reformy sebe sama. Uká?i v?ak, ?e my?lenku p?enosu této privátní reformy na spole?nost Descartes výslovn? odmítá - ?e tedy odsuzuje pokusy o spole?enskou reformu jako projev nerozumu. To bude také mým druhým argumentem proti Hayekov? kritice. V záv?ru celkov? shrnu, pro? se domnívám, ?e Hayekova kritika René Descartesa není zcela oprávn?ná a ?e konstruktivisticky racionalistické jsou teprve a? ur?ité interpretace jeho prací. Nakonec p?ipojím krátkou úvahu o situaci ?lov?ka ve sv?t?, která je podle mého názoru v obou filosofických koncepcích v mnoha ohledech velmi podobná: Nezávisle na 'nep?ekonatelné' odli?nosti obou koncept? se toti? situace ?lov?ka ve-sv?t? v souvislosti se spontánním ?ádem v prvním a s Bohem v druhém p?ípad? ukazuje v základních rysech jako tatá?.
Title:Dopou?tí se Descartes konstruktivistického omylu?: Kritika René Descartesa o?ima Friedricha A. von…Format:Kobo ebookPublished:June 25, 2009Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3640357752

ISBN - 13:9783640357758

Look for similar items by category:

Reviews