Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych

|Polish
January 13, 2018|
Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych
$16.34
Kobo ebook

Available for download

Not available in stores

Prices and offers may vary in store

about

Radykalna poprawa efektywności gospodarowania winna za cel strategiczny uznać przekształcenia własnościowe,
a zwłaszcza prywatyzację otoczenia, a następnie poddać te przekształcenia silnej konkurencji.
(…). Przygotowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa w 2003 r. ustawa budżetowa (rozdz. VIII – Kierunki
prywatyzacji) określiła cele prywatyzacji (…). W kontekście wymogów i szukania nowych możliwości
wzrostu konkurencyjności względnie kooperacyjnych zdolności przedsiębiorstw, problematyka efektywności
nabiera coraz większego znaczenia. (…). Autor monografi i w oparciu o literaturę przedmiotu analizy
ekonomicznej przedsiębiorstwa wskazał na różne sposoby badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
której rola w warunkach gospodarki rynkowej stale wzrasta (…).
(…) W dalszej części monografi i Autor kontynuuje swoje rozważania dotyczące problematyki efektywności
restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali, które są opisane w rozdziale IV i V, wyjaśniając osiągnięcie
celu teoriopoznawczego i możliwość ustalenia efektywności ekonomicznej procesu restrukturyzacji
hutnictwa żelaza i stali. (…) Przedłożona do recenzji monografi a została napisana w sposób logiczny,
rzetelny i zamyka pewien okres badań przeprowadzony w oparciu o materiał statystyczny. Bogata literatura
przedmiotu, liczne załączniki mogą być przyczynkiem do dalszych badań Autora. (…).
z recenzji prof. dr hab. Lidii Sobolak
(…) W opiniowanej monografi i wyróżnić można dwie jej podstawowe części. Pierwsza z nich poświęcona
jest zagadnieniom teoretyczno-metodycznym związanym z restrukturyzacją i oceną jej ekonomicznej efektywności.(…).
W drugiej części,(…) przedstawiono wyniki badań empirycznych.(…).
Problematyka restrukturyzacji ma duże znaczenie gospodarczo-społeczne, jest ciągle ważna i aktualna i to
zarówno w ujęciu mikroekonomicznym (przedsiębiorstw), sektorowym jak i makroekonomicznym. Szczególnego
jej znaczenia dopatrujemy się w praktyce zarządzania, ale jednocześnie jej procesy, metody i instrumenty
bazują na wielu elementach teorii nauk o zarządzaniu. (…). W opiniowanej monografi i trafnie
dobrano podmiotowy obszar badań, który tworzą przedsiębiorstwa produkcji stali w Polsce. Taką opinię
uzasadniam ekonomicznym znaczeniem sektora stalowniczego, jego głęboką restrukturyzacją oraz objęciem
badaniami praktycznie wszystkich hut żelaza działających w Polsce. (…).
W szczególności wartości merytorycznych opiniowanej pracy dopatruję się w:
• Podjęciu problematyki badawczej istotnej zarówno dla teorii jak i praktyki gospodarczej.
• Jasno sformułowanych, interesujących celach i ich realizacji poprzez prowadzone badania.
• Opracowaniu i zastosowaniu autorskiej metody analizy umożliwiającej ocenę
ekonomicznej efektywności procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw hutniczych.
• Zaprezentowaniu procesów restrukturyzacji i analizie ich ekonomicznej efektywności
w skali całego krajowego sektora stalowniczego. (…).
z recenzji prof. dr hab. Jana Brzóski

Title:Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowychFormat:Kobo ebookPublished:January 13, 2018Publisher:Wydawnictwo Naukowe PWNLanguage:Polish

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:8301190558

ISBN - 13:9788301190552

Appropriate for ages: All ages

Look for similar items by category: