HER UPTOWN GUY: A Tagalog Romance by Jane Hansen

HER UPTOWN GUY: A Tagalog Romance

byJane Hansen

Kobo ebook | March 31, 2014

Pricing and Purchase Info

$1.03

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

JENSEN had boxes of clothes to transport to the new house. Nasa ruta niya patungo roon ang shop ni Gerry kaya naisip niyang daanan na rin ang ipina-dry clean niyang jacket. There was no sign of her when his Toyota Land Cruiser pulled over in front of her greengrocer. Inaninag niya kung ito ay nandoon bago siya nagtungo sa dry cleaner. Wala ang dalaga sa kahit isa man sa dalawang puwesto pero kinuha pa rin niya ang kanyang jacket.

Gerry, we need to talk, ensayo niya nang paulit-ulit sa kanyang utak sa unang linya na balak niyang sabihin sa dalaga. Madaling ipaliwanag na binata pa siya. Ang mahirap ay kung bakit hinayaan niyang maniwala ito na siya ay may-asawa na. Kailan ba ang tamang panahon para sabihing siya man ay nasaktan din ang puso? Darating ba sila sa ganoong pagkakataon? Ang alam niya, the hunter was back in him. She brought the caveman instinct back in him. It was a long time since he felt this excited.

She’s giving me the thrill of the chase! There was this hard-wired instinct to devise plans on how to lure her into his lair—his new house.

Ang parte ng bahay na nasa gilid ng bundok ay yari sa salamin. Hinog na ang mga palay sa bayan ng Teresa at hindi niya alam kung ilang kubiko metro ang nabawas sa bundok na minahan ng marmol na abot din ng kanyang tanaw. The view of Laguna de Bay  took his breath away, but he found his eyes rivetted to the house next door. He wished things were different between him and his neighbor.

Hindi kalakihan ang bintana sa parteng iyon ng bahay na direktang mamamasid niya ang tahanan ni Gerry. Ang kanyang paningin ay natatabingan ng ilang malalagong halaman kaya kailangan niyang magtungo sa rooftop. Sa pagkakataong ito ay talagang sinasadya na niyang maging visible. Sa kasalukuyan ay nakatingin siya paibaba sa mismong verandah ng bahay ng dalaga. May lumabas na babae na nakilala niyang si Yaya Myla. May iniwan itong lalagyanan ng nilabhan saka niya napansing may sampayan sa isang bahagi ng verandah. Hiniling niya na sana ay tumingin ito pataas sa kanyang direksyon, subalit ito ay muling pumasok sa loob.

May lumabas uli sa verandah, sa pagkakataong ito ay si Gerry na iyon na nagsimulang magsampay ng mga damit.

Matamang pinagmasdan ito ng binata. May suot itong headphones at sa buka ng bibig ay malamang na sumasabay sa kanta na naririnig sa player. Hindi ito nagmamadali sa gawain. May isang punto na pinagmasdan nito ang daliri; kinagat ang gilid niyon at saka naupo sa malapit na reclining chair. Nakasuot ito ng shorts na maong na napakaiksi at manipis na puting t-shirt. Halos kumulo ang dugo niya sa init na naramdaman sa katawan.

Bigla itong umigtad para tumindig.

“Stay!” bulong niya na akalang ito ay muling papasok sa loob ng bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang umakyat sa balustre ng verandah ang dalaga at ilang sandaling tila gymnast na bumalanse na nakatayo. Napakatarik ng kinalalagyan nito; mga sampung metro rin ang taas mula sa mabatong gilid ng bundok na kinatatayuan ng bahay. Noon din ay nagpasya siyang bumaba mula sa rooftop at nagtungo sa ibaba ng bahay upang lumipat sa kabilang bakuran.

Wala siyang pakialam kung madumihan ang kanyang sapatos dahil hindi pa tapos ang landscaping ng hardin. The length he would go to be with such a silly girl! The prospect of her falling down the cliff galvanized him into action. Medyo maputik pa ang paligid at halos hindi niya makita kung saan siya dapat dumaan dahil hindi pa tapos ang lighting fixtures ng buong bakuran. Nasabit pa ang kanyang jacket nang sumuot siya sa pagitan ng palumpong ng halaman na naramdaman niyang matinik dahil nagurlisan din nang kaunti kanyang mukha.

Nakarating naman siya sa tamang panahon upang saklolohan ang dalagang noon ay mukhang hindi kailangan ng saklolo. Nag-isip siya kung hihintayin ba niya itong makababa o ipaalam kaagad na naroon siya. Habang nag-iisip ay sinamantala niya ang huling liwanag upang pagmasdan ang likuran nito. Ano nga ba ang salitang Pranses na iyon na nais niyang gamitin?

“Hello Gerry, your derriere looks gorgeous from down here.”

Nagsisi siya kung bakit hindi niya hinayaan itong makababa muna bago ipinaalam na nandoon siya. Hindi sana niya ito ginulat; sana ay ang marupok na baging ang dahilan kung bakit ito nalaglag at hindi ang kanyang sinabi. In a split second, he braced himself to break her fall.

 

NAPAIGTAD si Gerry mula sa pagkakahiga sa recliner dahil naalala niyang kailangan pala niyang tingnan kung may itlog ang mga alaga niyang inahin. Sa tuwing kailangan niyang magtungo sa ilalim ng verandah kung saan nagpupugad ang mga ito ay may nadarama siyang lungkot. Naalala niya si Arvin. Kaso, wala si Yaya Myla kaya kailangan niyang gawin iyon. Sanay siyang bumaba mula sa balustre sa gilid ng verandah. Pero nagsisimula siya sa bandang gitna para tulayin iyon.

“Rest in peace, Arvin,” bulong niya sa sarili habang maingat na tinutulay ang ibabaw na bahagi ng balustre patungo sa tagiliran kung saan hindi na masyadong mataas ang kanyang kinalalagyan. Dapithapon na kaya wala nang makakakita sa kanya. Alam niya kung alin sa mga nakakapit na baging sa gilid ng verandah ang dapat niyang tapakan. Ginagawa na niya iyon mula pa noong siya ay limang taong gulang. May edad na siya at hindi na katarikan ang gilid na iyon ng verandah, subalit ang exhilaration ay pareho pa rin gaya nang siya ay batang paslit.

May order na organic eggs ang isa niyang suki. Kung minsan ay naiisip niya, hindi ang perang kikitain ang mahalaga kundi ang di-pangkaraniwang mga paraan na ginagawa niya upang ma-fulfill ang order ng customer.

Saka niya narinig na may nagsalita mula sa ibaba, subalit hindi niya masyadong naintindihan kung ano ang sinabi. Napatigil siya sandali bago na-assimilate sa utak kung sino ang may-ari ng tinig.

“Ano’ng ginagawa mo d’yan?”

Kaalinsabay ng kanyang tanong ay ang sunud-sunod na pagkakamali na kanyang ginawa. Ang tunog ng boses nito ang nakawala ng kanyang konsentrasyon kung kaya hindi niya masyadong nakalkula ang susunod na baging na kanyang tatapakan. Ang pagkakamali pa niya, ibinigay niya ang kanyang bigat samantalang wala naman siyang tatapakan. Payat na baging lang ang kanyang hinahawakan kaya bumigay iyon at tuluyan siyang nahulog.

Hindi na masyadong mataas ang kinalaglagan niya kaya nang saluhin siya ni Jensen ay hindi ito kaagad tumumba. Subalit nang hindi na nito makuhang magbalanse ay tumumba rin itong kasama siya saka nila natagpuan ang sarili sa isang nakakakompromisong posisyon. Palibhasa lalaki, sexual kaagad ang dating ng kanilang sitwasyon.

“Alam mo ba ang paborito kong position sa lovemaking?” tanong nitong nakahawak ang mga kamay sa magkabila niyang balakang habang ang mga kamay naman niya ay nakapatong sa dibdib nito.

“How would I know?” Ilang pulgada lamang ang layo ng kanilang mga labi.

“Woman on top,” tugon nitong may salbaheng ngiti sa mga labi.

“You’re perverse!” asik niyang tinangkang tumindig, subalit hindi nagawa dahil nakaangkla na ang mga braso nito sa likuran niya.

“Hey, I broke your fall. You could’ve hurt yourself. Is that a perverse thing to do?”  giit nito na hindi mabigyang-diin ang tono ng boses.

Hindi rin makapag-isip nang matuwid si Gerry dahil sa epekto ng closeness ng mga katawan nila. His hand caressed the side of her hip as she felt something stuck out from under her. It was his hard-on and he was inches away from kissing her.

“Can you feel your effect on me?” tanong ni Jensen na unstable ang boses.

Hindi lang dama kundi apektado rin siya at kahalo rin ang pagtatalo ng rason sa pangangainit at tensyon ng katawan niya.

“You’d better release me, Jensen,” sambit niyang pabulong.

“I don’t want to,” tugon nito.

Mainit ang hininga nito sa kanyang pisngi. Ang hindi niya pagtugon sa sinabi nito ay ebidensya na hindi siya tumututol.

“I know you also want what I want,” pagkuwan ay bulong ulit ng lalaki na malapit sa kanyang tainga. Sinimulan siya nitong halikan doon, sumunod ay ang kanyang panga patungo sa gilid ng kanyang mga labi.

“You know what, I don’t like men thinking I am about to get nasty with them,” aniyang unsteady rin ang boses, pero nakuha pa ring itulak si Jensen saka siya tumindig. Hinugot niya ang cellphone sa bulsa at ginamit ang flashlight function niyon upang makita ang dinaraanan.

“I don’t believe you,” anitong sumunod sa kanya patungo sa ilalim ng verandah. “I want to get close to you, not to get nasty with you.”

“Marami akong gawain kaya huwag mo akong gambalain!”

“You are prevaricating,” akusa nito.

“Alam ko,” nagmamalaki niyang sabi. May maliit na basket sa isang tabi at kinuha niya iyon para simulan ang pagkolekta ng mga itlog. Hindi siya makatingin kay Jensen, pero wala siyang pakialam kung makita man nitong napaka-menial ng kanyang gawain. Mahigit isang dosena lang ang nakolekta niya. Kaagad na siyang lumabas mula sa kanlungan ng mga manok.

“Umuwi ka na sa maganda mong bahay,” aniya sa lalaki.

“Sabi mo ay parang kahon ng sapatos ang bahay ko,” pakli nitong nakasunod pa rin sa kanya.

“Or better yet, go buy some willing women,” segunda niya sa sinabi na walang pagnanais na gawing seryoso ang usapan. “Afford mo naman sila, hindi ba?”

“Bakit hindi mo amining attracted ka sa akin? I will admit I want you and at least, I am honest with my feelings.”

Hinarap niya ito. Hindi sila halos magkakitaan sa takipsilim, subalit may ideya siya kung ano ang expression ng mukha nito.

“You call this honest?” may pang-uyam niyang saad, subalit halata pa rin ang sakit sa damdamin na sabihin iyon. “Nandito tayong dalawa sa dilim and God knows what we could’ve done. Mahigit treinta na ako at nais ko ng isang relasyon na puwede kaming lumabas na magkahawak ng kamay ng lalaking aking minamahal. Hindi ko nais ang isang relasyon na patago. I might be in love with you, but I will not have you. So, stop stalking me!”

Nakipagtitigan siya sa kausap. With the faint light from the cellphone she was holding, she saw the frustration in his eyes.

Without a word, he turned to leave her be. Gerry knew and it was obvious he wanted to say more but opted not to. Nagtatalo ang kanyang damdamin habang sinusundan itong papaalis.

“Look back...” bulong niya sa sarili. “Look back, Jensen!”

Hindi siya nilingon nito.

Title:HER UPTOWN GUY: A Tagalog RomanceFormat:Kobo ebookPublished:March 31, 2014Publisher:Aurora T. Bang

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN:9990044440997

Look for similar items by category:

Reviews