Jacques Derrida - dekonstrukce a 'Síla zákona 'Mystický základ autority' ': dekonstrukce a Síla zákona Mystický základ autority' by Martin Weiser

Jacques Derrida - dekonstrukce a 'Síla zákona 'Mystický základ autority' ': dekonstrukce a Síla…

byMartin Weiser

Kobo ebook | June 26, 2008

Pricing and Purchase Info

$4.69 online 
$5.19 list price save 9%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Seminar paper from the year 2006 in the subject Philosophy - Practical (Ethics, Aesthetics, Culture, Nature, Right, ...), grade: 1, Charles University in Prague, 10 entries in the bibliography, language: Czech, abstract: Hlavním tématem této práce je rozbor p?edná?ky Jacquese Derridy na téma 'Dekonstrukce a mo?nost spravedlnosti'. Pro lep?í srozumitelnost a pochopení jak Derridy tak dekonstrukce i konkrétní p?edná?ky je práce rozd?lena do n?kolika kapitol. V té první je velmi stru?n? nastín?n Derrid?v p?vod a zmín?ny nejvýznamn?j?í události v jeho ?ivot? a karié?e. Dále pak jeho hlavní filosofická inspirace a ?innost p?ed p?edstavením konceptu dekonstrukce. Následuje pokus o vymezení pojmu 'dekonstrukce', v?etn? její mo?né aplikace v r?zných oborech, jako? i tradi?ních zp?sob? 'dekonstuování' a popis roz?í?ení a vlivu dekonstrukce nejen ve filosofii. V poslední podkapitole této ?ásti je pak zmín?na i kritika dekonstrukce a Derridy samotného. V oddíle nazvaném 'Síla zákona' se nejprve sna?ím popsat situaci a p?íle?itost za které Derrida tuto svoji ?e? p?ednesl. Následn? se zam??uji na projev samotný a pokou?ím se o jeho rozbor a vypíchnutí hlavních my?lenek.

Title:Jacques Derrida - dekonstrukce a 'Síla zákona 'Mystický základ autority' ': dekonstrukce a Síla…Format:Kobo ebookPublished:June 26, 2008Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3638069761

ISBN - 13:9783638069762

Look for similar items by category:

Reviews