Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse by Jan Piebenga

Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse

byJan Piebenga

Kobo ebook | April 18, 2012

Pricing and Purchase Info

$10.09 online 
$12.29 list price save 17%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

De earste printing fan Jan Piebenga syn `Koarte skiednis' ferskynde yn 1939. It wie it earste folsleine skiednisoersjoch fan de Fryske literatuer en ûntstien út de praktyk fan it lesjaan. It boek is tige ferheljend fan opset en jout rom omtinken oan persoanen en omstannichheden. It besiket elke Fryske skriuwer in plakje te jaan, ek dyselden dy't fan it twadde of tredde plan achte waarden. Literatuer en taalbeweging wiene by Piebenga twa kanten fan deselde medaille. Piebenga wie 28 jier doe't er it boek skreau. Syn generaasjegenoaten liezen it as in meislepende histoaryske roman. Yn 1957 ferskynde de twadde útwreide edysje. It boek foel der doe minder goed yn omdat de grutte feroaringen fan nei 1945 misten. Dat nimt net wei dat it boek foar de stúdzje fan de âldere literatuer noch altyd in weardefolle boarne is. Dizze útjefte is de werprinting fan de twadde edysje út 1957. Ryklik de mjitte fan 'e oandacht en de wurdearring krije by Piebenga de minsken mei hertstocht, mei felle begearten, mei demony, mei oanstriid ta it grutte, ek as al dy eigenskippen swak of ûnoannimlik yn it wurk, de prestaasje realisearre binne. Y. Poortinga yn de Leeuwarder Courant Men wordt hier voorgelicht door een deskundige, die, weliswaar gedreven door de liefde voor Friesland, maar toch voorzichtig en zo objectief mogelijk, de veelsoortige uitingen van de menselijke geest op literair gebied op hun juiste waarde tracht te schatten. Uiteraard is zijn visie persoonlijk. B.W. van Klaarbergen yn Levende talen
Title:Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisseFormat:Kobo ebookPublished:April 18, 2012Publisher:Elikser B.V. Uitgeverij

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:9089543937

ISBN - 13:9789089543936

Look for similar items by category:

Reviews