OKUMANIN GERÇEKLE?MES? ve ÇE??TLER? by Murathan Icyer

OKUMANIN GERÇEKLE?MES? ve ÇE??TLER?

byMurathan Icyer

Kobo ebook | October 25, 2010

Pricing and Purchase Info

$5.89 online 
$6.49 list price save 9%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Seminar paper from the year 2007 in the subject Pedagogy - Miscellaneous Topics, grade: 1.3, University of Duisburg-Essen (Turkistik), course: Lesen und Lesedidaktik - Turkistik/Linguistik, language: Turkish, abstract: Okuma bir yaz?y? meydana getiren sözcük ve tümcelerin ifade etti?i dü?ünceleri anlamakt?r. Ya?am? anlamland?ran, ona ?ekil veren ve ki?iye farkl? konularda farkl? görü? aç?lar? sunan önemli bir beceridir. Okuma sadece okul y?llar?nda ö?renilen bir etkinlik de?il, yemek yeme, nefes alma gibi tüm ya?am? etkileyen bir eylemdir. Okuyabilmek günümüz insan?n?n olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesidir. Birey hayat? okuyarak anlar ve anlamland?r?r. Bu as?rda okumayan bir bireyin ne kendisine ne de etraf?ndakilere faydal? olmas? mümkündür. Metni anlaman?n iki yolu vard?r:Okumak ve dinlemek. Bu iki edim do?ru yap?ld??? taktirde do?ru anlama sa?lanm?? olacakt?r. Bu çal??ma kapsam?nda 'okuma' konusu üzerinde durulacakt?r. Okumada göz hareketleri, ses organlar? elbette önemlidir ama daha da önemlisi vurguya, tonlamaya, duraklara dikkat etmek, sözcük gruplar?n? tan?makt?r. Çünkü okumada as?l amaç anlamakt?r ve bu say?lan unsurlar da do?ru anlamay? sa?layacakt?r. Bir metin sesli de sessiz de okunsa sözcük gruplar?na, noktalama i?aretlerine, duraklara, vurguya dikkat etmeden okundu?u zaman anla??lmayacakt?r. Söyle ki; sessiz okumada bu say?lan unsurlar zihinde yanl?? ?ekillenirse yanl?? okuma yap?lm?? olur ve ortaya yanl?? anlam ç?kar. Sesli okumada da bunlar?n yanl?? seslendirilmesi yine ayn? sonucu do?uracakt?r. Dolay?s?yla ne ?ekilde okunursa okunsun anlam? yakalayabilmek için 'do?ru okumak' gerekmektedir. Bu çal??mada ilk olarak okuma becerisi üzerinde durulacak ve ard?ndan da okuman?n insan beyninde nas?l gerçekle?ti?i konusuna aç?kl?k getirilecektir. Ödevin daha sonraki k?sm?nda ise metinlerin sesli ve sessiz okunmas? konular? ve bu okuma çe?itlerinin farklar? üzerinde durulacakt?r.

Title:OKUMANIN GERÇEKLE?MES? ve ÇE??TLER?Format:Kobo ebookPublished:October 25, 2010Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3640733703

ISBN - 13:9783640733705

Look for similar items by category:

Reviews