Omyl pachatele v ?eském a n?meckém trestním právu - Pospolitosti a rozdíly: Der Irrtum des Täters im tschechischen und deutschen Strafrecht by Thomas Schlappa

Omyl pachatele v ?eském a n?meckém trestním právu - Pospolitosti a rozdíly: Der Irrtum des Täters…

byThomas Schlappa

Kobo ebook | November 10, 2010

Pricing and Purchase Info

$5.89 online 
$6.49 list price save 9%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Document from the year 2008 in the subject Law - Comparative Legal Systems, Comparative Law, , language: Czech, abstract: Stejn? jako jiné v?dní obory, musí i právní v?da pe?liv? sledovat pokrok, vývoj a tendence týkajicí se oblasti práva, aby na n? mohla vhodn? reagovat pomocí prost?edk? svého systému. A to je ?kol neuv??iteln? ?irokého rozsahu, nebot' globalizace tyto rozvíjející se procesy urychluje a p?iost?uje. Fenomén globalizace je d?vodem nejen pro propojení lidí a trh?, nýbr? i pro internacionalizaci a vznik nových forem kriminality. Vedle tenden?n? ?kodlivých ú?ink? na rozvojové zem? t?etího sv?ta má tento jev také negativní vliv na rozvoj kriminality. Negativní d?sledek procesu globalizace se toti? ukazuje také v tom, ?e kriminalita se jí? p?esn? neomezuje pouze na uzemí jednoho státu, ale nemalý po?et dne?ních p?ípad? a trestných ?in? má mezinárodní dimenzi. Tato dimenze je patrná u trestných ?in? nového typu, zejména v oblasti internetové kriminality. Nap?íklad, kdy? n?kdo na n?mecké webové stránce ve?ejn? trvdí, ?e se holocaust, systematické vyvra??ování ?id? b?hem tr?tí ?í?e, nikdy nestal. A p?itom server této webové stránky provozuje americká spole?nost. Tuto mezinárodní dimenzi mohou vykazovat také klasické trestné ?iny jako nap?. obchod s lidmi a uprchlíky mezinárodními zlo?ineckými organizacemi.

Title:Omyl pachatele v ?eském a n?meckém trestním právu - Pospolitosti a rozdíly: Der Irrtum des Täters…Format:Kobo ebookPublished:November 10, 2010Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3640745582

ISBN - 13:9783640745586

Look for similar items by category:

Reviews