Primum philosophari. Czyli o dylematach hermeneutyki i problemach z tym zwi?zanych by Hubert T. Miko?ajczyk

Primum philosophari. Czyli o dylematach hermeneutyki i problemach z tym zwi?zanych

byHubert T. Miko?ajczyk

Kobo ebook | November 29, 2016

Pricing and Purchase Info

$45.59 online 
$56.99 list price save 20%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Scientific Essay from the year 2016 in the subject Philosophy - General Essays, Eras, , language: Polish, abstract: Ksi??ka ta nie b?dzie zaskoczeniem dla tych, dla których mówienie o hermeneutyce dzi? nie stanowi niczego nadzwyczajnego. Jej tematyka z regu?y dobrze ju? rozpoznana mo?e bowiem prowadzi? do rutyny interpretacyjnej, z któr? niejednokrotnie nadal mamy do czynienia. Jednak?e umieszczenie hermeneutyki w precyzyjnie wyznaczonym kontek?cie znaczeniowym, stanowi moim zdaniem, wci?? ?yw? inspiracj? dla wszystkich poszukuj?cych prawdy serca i rozumu. Dlatego te?, tytu? monografii zmusza do cho?by pobie?nej prezentacji problematyki, która bezpo?rednio, b?d? tylko po?rednio przypominaj?c wysi?ki twórców my?lenia hermeneutycznego 'daje do my?lenia'. Praca ta prezentuje pewne konsekwencje, wynik?e z ustale? klasyków hermeneutyki, stanowi?cych dzi? ?ród?o krytycznych inspiracji. Dlatego te? w?a?nie spór mi?dzy idiograficzn? historyczno?ci?, a fundamentalno?ci? warto?ci wyznaczy? tre?? mych docieka?. I zapewne czytelnik ?atwo si? zorientuje, i? wykazanie aksjologicznej s?abo?ci hermeneutyki przek?ada si? na gloryfikacj? Hegla. Dlatego te?, powrót do Hegla w wielu dziedzinach ?ycia spo?ecznego, kulturowego i naukowego, uczyni?em mottem swych rozwa?a?, traktuj?c go jako piln? powinno?? dnia dzisiejszego. Uwa?am bowiem, ?e bez niej, a szczególnie bez przekonania, ?e liberalizm jest najwi?kszym wrogiem spo?ecze?stwa kulturowo wykszta?conego, nie mo?na budowa? trwa?ych warto?ci kszta?tuj?cych cz?owieka i spo?ecze?stwo w którym przysz?o nam ?y?. S?uszno?ci swej tezy stara?em w tej monografii dowie??. Na ile skutecznie? Odpowied? pozostawiam potencjalnym czytelnikom.

Dr. phil.habil. Prof. AP Hubert Miko?ajczyk Pommersche Akademie in Stolp Institut für Geschichte und Politikwissenschaft Lehrstuhl für die Geschichte der Philosophie •Geboren 1958 •Philosophischen Studien an der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen. Dissertation über das Thema "Anthropologie der Sören Kierkegaard im Lichte Kants praktische Philosophie' •Habilitation am Institut für Philosophie der Universität Schlesiens in Kattowitz mit der Monographie "Neukantianismus der Badischen Schule und die Öffnung der Transzendentalphilosophie für Geschichtlichkeit." •Autor von sieben Büchern, Dutzende von wissenschaftlichen Arbeiten, wissenschaftlicher Redakteur von vier Sammelwerken . •Die wissenschaftlichen Interessen konzentrieren sich auf die Existenzphilosophie, Psychoanalyse, Neukantianismus und Hermeneutik. •Außerwissenschaftlicher Interessen - Wandern, Radfahren.
Title:Primum philosophari. Czyli o dylematach hermeneutyki i problemach z tym zwi?zanychFormat:Kobo ebookPublished:November 29, 2016Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:366835250X

ISBN - 13:9783668352506

Look for similar items by category:

Reviews