Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny

byKalbach

|Polish
August 16, 2012|
Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witryny by Kalbach
$13.59 
$16.99 save 20%
Kobo ebook
Available for download

about

Sekrety sukcesu witryn WWW

 • W jaki sposób u?ytkownicy przegl?daj? witryny WWW?
 • Jak wykorzysta? ró?ne typy mechanizmów nawigacyjnych?
 • W jaki sposób dobra? kolorystyk? i liternictwo elementów nawigacyjnych?

Dynamiczny rozwój internetu i technologii sieciowych sprawi?, ?e korzystanie z sieci sta?o si? równie powszechne jak ogl?danie telewizji i czytanie gazet. Poprzez witryny WWW zdobywamy niezb?dne informacje, zamawiamy towary, p?acimy rachunki i kontaktujemy si? z przyjació?mi. Co sprawia, ?e w?ród setek tysi?cy serwisów internetowych posiadaj?cych podobne mo?liwo?ci jedne ciesz? si? popularno?ci? u?ytkowników, a inne nie? Na pewno na atrakcyjno?? strony WWW wp?ywa grafika i tre??, ale przede wszystkim jej funkcjonalno??. Natomiast o wygodzie korzystania ze niej decyduje nawigacja, czyli sposób, w jaki uzyskujemy potrzebne informacje, przechodzimy pomi?dzy stronami i wybieramy interesuj?ce tematy. Wspó?czesne techniki tworzenia witryn WWW - Flash, AJAX i inne - pozwalaj? na kreowanie niezwykle atrakcyjnych interfejsów u?ytkownika, ale kluczem do sukcesu jest w?a?nie odpowiedni projekt struktury nawigacyjnej.

Ksi??ka "Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja ergonomii witryny " to podr?cznik, który u?atwi poznanie i zastosowanie w praktyce zasad projektowania ergonomicznych i efektownych mechanizmów nawigacyjnych na stronach WWW. Czytaj?c go, dowiesz si?, czego oczekuj? u?ytkownicy stron WWW, jakie schematy nawigacji stosuje si? najcz??ciej i jak dobra? typ nawigacji do przeznaczenia i tre?ci witryny. Nauczysz si? analizowa? cele witryny, tworzy? prototypy i scenariusze nawigacji, okre?la? ?cie?ki nawigacji i budowa? elementy menu. Przeczytasz tak?e o projektowaniu interfejsów u?ytkownika dla aplikacji sieciowych oraz ??czeniu mechanizmów nawigacyjnych z wyszukiwawczymi.

 • Podstawowe cele mechanizmów nawigacji w witrynie WWW
 • Teoretyczne modele wyszukiwania
 • Typy mechanizmów nawigacyjnych
 • Metody analizy i oceny projektu nawigacji
 • Tworzenie prototypów i ?cie?ek nawigacji
 • Dobór kolorów, czcionek i stylów dla elementów nawigacyjnych
 • Mechanizmy wyszukiwawcze
 • Znakowanie tre?ci w portalach spo?eczno?ciowych
 • Interfejsy u?ytkownika w aplikacjach internetowych

Twórz przejrzyste i wygodne mechanizmy nawigacyjne.

Title:Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno?ci witrynyFormat:Kobo ebookPublished:August 16, 2012Publisher:HelionLanguage:Polish

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:1457172135

ISBN - 13:9781457172137

Appropriate for ages: All ages

Look for similar items by category: