Sa metamòrfosi: Die Verwandlung by Franz Kafka

Sa metamòrfosi: Die Verwandlung

byFranz Kafka, Manuela Mereu

Kobo ebook | March 26, 2014

Pricing and Purchase Info

$4.99

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

«Unu mangianu Gregor Samsa, ischidende•si dae bisos avolotados s’agateit in su letu istramudidu in sas bisuras de unu betze bobosorighe» est s’incumintzu iscussentidu de Sa Metamòrfosi (1912), s’òpera de Kafka chi unit s’arte de su grotescu e de s’assurdu a su gradu prus mannu de perfetzione e paris cun Das Urteil (1912) e Brief an der Vater (1919) est parte de un'ispètzia de trilogia chi contat de patimentos de una famìllia.
Dae sas contradditziones mai istèssidas, dae su tratamentu incolliosu e tribuladu de amore-òdiu mescamente cun su babbu, naschet s’istòria de umiliatzione de Gregor Samsa, fìgiu parassita, fìgiu pagu chertu e chi tenet sa neghe de èssere fìgiu e de èssere in vida: sa morte sua ebbia nch’at a torrare s’òrdine, sa lege e sa bellesa a totu sos custrintos.
Custu imputu istreorosu a sa famìllia autoritària e tirriosa, chi nch’at fatu istramudire su fìgiu in sas bisuras de unu bobosorighe lègiu, si nche furriat a s’agabbu de su contu e naschet un'ispètzia de atu de adoratzione e de glòria a su podere mannu de su babbu-giùighe.

Title:Sa metamòrfosi: Die VerwandlungFormat:Kobo ebookPublished:March 26, 2014Publisher:Condaghes

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:8873568386

ISBN - 13:9788873568384

Look for similar items by category:

Reviews