Su cuadorzu by Nanni Falconi

Su cuadorzu

byNanni Falconi

Kobo ebook | July 11, 2015

Pricing and Purchase Info

$3.99

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

...Unos cantos piseddos fint gioghende; s´aiant fatu una bantzigalella in su fundu de su chercu; àteros fint ascurtende sos contos de sos sàbios.
Chicheddu fit armadu cun sas armas de su conte. Che pigheit cun Tivregasso, neunu l´aiat mai fatu, fintzas a su cùcuru inue fint sos sàbios.
Sesseint sos giogos de sos piseddos. Sesseint sos contos de sos sàbios. Sesseit onzi càntigu de puzone, onzi risu, onzi paràula. Orioli abbarreit muda aisetende.
Un´astore faghiat inghírios mannos e pàsidos in su chelu biaitu subra su calancone. Pintaiat bolende s´inghíriu pretzisu de su calancone.
Solu in sas oras de mesudie resessiat a b´intrare su sole in su cuadorzu e tando falaiat pretzisu subra sa piata.
Chicheddu faeddeit dae caddu. Bideit chi non bi fit su babbu. Nde isteit dispiàghidu. Fit istadu menzus si isse puru aeret pótidu ascurtare su chi aiat de nàrrere. Ma non bi fit...

Title:Su cuadorzuFormat:Kobo ebookPublished:July 11, 2015Publisher:Condaghes

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:8873568866

ISBN - 13:9788873568865

Look for similar items by category:

Reviews