T. G. Masaryk by Monika Prokopova

T. G. Masaryk

byMonika Prokopova

Kobo ebook | November 12, 2008

Pricing and Purchase Info

$4.69 online 
$5.19 list price save 9%

Prices and offers may vary in store

Available for download

Not available in stores

about

Seminar paper from the year 2007 in the subject Literature - Basics, grade: 1, Charles University in Prague, course: P?edm?t: ?eské my?lení o Evrop?, 12 entries in the bibliography, language: Czech, abstract: Evropa je velké aktuální téma na?ich dn?, ale u? od nepam?ti byla idea Evropy v jednotlivých zemích sou?ástí kognitivních postup?, hodnotových rámc? a historických zku?eností t?chto zemí. Následující text je zamy?lením nad tím, jak se chápala a prom??ovala idea Evropy v ?eské zemi v pr?b?hu 19. a 20. století. ?eské my?lení o Evrop? v 19. století ovlivnilo n?kolik významných osobností. Jedním z t?chto osobností je nepochybn? T. G. Masaryk. Masaryk usiloval jako vzd?laný myslitel, politik a posléze státník po více ne? p?l století o ?e?ení základních otázek reálného ?ivota ?eské spole?nosti. Jeho jméno bylo od 80. let 19. století, a z?stává a? podnes, spjato nejen s osudovými problémy ?ech? a Slovák?, ale i s d?jinami celé Evropy, p?edev?ím st?ední. Ve své dob? byl Masaryk nazýván filozofem humanity a demokracie. Vize demokratické Evropy, kontinentu míru a spolupráce národ? byla prazákladem jeho filozofického p?esv?d?ení. Prokázal nev?ední schopnosti ve t?ech historicky zna?n? rozdílných úsecích svého tv?r?ího ?ivota: v habsburské monarchii p?ed rokem 1914, v letech první sv?tové války, a kone?n? jako první prezident státu, který zalo?il. V mém textu se budu sna?it najít odpov?di na následující otázky: 1.Co bylo základní Masarykovou ideou ?eskoslovenské státnosti, kdy? ?el za samostatný ?eskoslovenský stát do boje? 2.Jaké m?l Masaryk základní hodnoty, je? vkládal do základ? ?eskoslovenského státu v roce 1918 a v prvních letech jeho výstavby? P?sobení T. G. Masaryka nelze pochopit bez seznámení se s jeho ?ivotem. Proto se v druhé kapitole zam??ím na jeho ?ivotní nástin . T?etí kapitola vylí?í situaci doby, ve které sám Masaryk ?il. Dal?í kapitoly souvisí s vymezením základních hodnot a p?sobení Masaryka. Na záv?r se pokusím o shrnutí poznatk?.

Title:T. G. MasarykFormat:Kobo ebookPublished:November 12, 2008Publisher:GRIN Publishing

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3640210646

ISBN - 13:9783640210640

Reviews